• facebook
 • google
 • pinterest
Gospodarka zielenią- zabezpieczenia na terenie inwestycji.

Gospodarka zielenią- zabezpieczenia na terenie inwestycji.

Gospodarka zielenią- zabezpieczenie zieleni na terenach inwestycji.

Prowadzone w miastach inwestycje nieuchronnie wiążą się z kolizjami z zielenią miejską lub wręcz z koniecznością usuwania drzew, krzewów i innych nasadzeń. Świadomość wielorakich funkcji zieleni miejskiej nakłada na nas konieczność jej ochrony, zachowania i odtwarzania.

Właściwa gospodarka zielenią na terenach miejskich objętych inwestycjami powinna uwzględniać:

 • konieczność ochrony zieleni niskiej i wysokiej, która pełni w mieście funkcje sanitarne, ekologiczne, rekreacyjne i estetyczne;
 • konieczność sprawnego i bezpiecznego wykonania robót;
 • konieczność usunięcia tzw. kolizji zieleni (głównie drzew) z infrastrukturą istniejącą i projektowaną teraz i w przyszłości;
 • bezpieczeństwo robotników, mieszkańców, użytkowników oraz mienia zarówno podczas trwania robót jak i w przyszłości;
 • w miarę możliwości polepszenie stanu zieleni: jej kondycji, walorów estetycznych, funkcjonowania w systemie przyrodniczym.

DRZEWA.

Wszystkie drzewa znajdujące się w pobliżu miejsc prowadzenia prac budowlanych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi w zakresie pnia, korony, i systemu korzeniowego (art. 87a Ustawy o Ochronie Przyrody). Należy zabezpieczyć drzewa i krzewy znajdujące się bezpośrednio przy krawędzi wykopu oraz te, wobec których zachodzi duże prawdopodobieństw uszkodzenia. Na terenach nieutwardzonych w obrębie rzutu koron drzew nie należy składować materiałów budowlanych oraz parkować sprzętu budowlanego.

Osłona pnia.

Zabezpieczenie pnia polega na jego obłożeniu (obwiązaniu) deskami iglastymi o szerokości ok. 10cm w ilości zależnej od grubości pnia drzewa. Wysokość zabezpieczenia – długość desek 2m. Zabezpieczenie należy wykonać z użyciem sznurów, taśm ewentualnie drutów a nie gwoździ.

erzetkazabezpieczenia-drzewo-deskowanieA-20151128-132642

Wygrodzenie drzew.

System korzeniowy drzew znajdujących się w zasięgu oddziaływania wykopu należy zabezpieczyć poprzez wygrodzenie w zasięgu rzutu korony. Osłonę systemu korzeniowego w formie wygrodzenia przewidziano usytuować w odległości 2m od pnia o ile istnieje taka możliwość (np. ze względu na ciągi piesze i jezdne). Zabezpieczenie to należy wykonać z 2 desek poziomych na wysokości 50 i 100cm od powierzchni gruntu opartych na słupkach drewnianych wbijanych w odstępie co 2m. Zaleca się, żeby w wygrodzonej strefie nie składować materiałów budowlanych, środków chemicznych ani paliw.

erzetkazabezpieczenia-drzewo-wygrodzenieA-20151128-132643

Zabezpieczenie odsłoniętego systemu korzeniowego w wykopie.

Wykonanie osłony odkrytego systemu korzeniowego przewiduje się w formie okrycia agrowłókniną czarną mocowaną do płaszczyzny ściany wykopu oraz na powierzchni gruntu za pomocą kotw stalowych wbijanych. Zabezpieczenie to należy wykonać natychmiast po odkryciu korzeni drzew i ich przycięciu zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Przycięcia należy dokonać ostrym sekatorem. W ramach tego zabezpieczenia należy uwzględnić zwilżanie korzeni 2 razy na dobę.

Prace w obrębie systemu korzeniowego należy w miarę możliwości prowadzić ręcznie, dbając o to by grubsze korzenie nie były wyrywane z gruntu lecz przycinane przy krawędziach wykopu.

erzetkazabezpieczenia-drzewo-korzenieA-20151128-132643

Pielęgnacja korony drzew.

Pielęgnacja przed przystąpieniem do robót ziemnych polegać ma na przycięciu gałęzi zgodnie z obowiązująca Ustawą o Ochronie Przyrody i sztuką ogrodniczą lub podwiązaniu kolidujących gałęzi celem ułatwienia dostępu do miejsca robót ziemnych. Podwiązywanie nie może powodować wyłamywania gałęzi i nie może trwać długo.

Pielęgnacja po zakończeniu robót ziemnych polegać ma na przycięciu korony celem zrównoważenia masy ulistnienia po zmniejszeniu systemu korzeniowego lub poprawy statyki drzewa w zależności od zakresu uszkodzenia korzeni. Prace te należy zlecić wyspecjalizowanej firmie i wykonywać pod nadzorem inspektora prac w terenach zieleni.

KRZEWY.

Zabezpieczenie krzewów polega na wykonaniu osłony z desek poziomych w taki sposób by uniemożliwić wsypywanie ziemi z odkładu w krzewy. Zabezpieczenie to ma uniemożliwić uszkodzenia krzewów również podczas transportu materiałów i pracach wewnątrz wykopu.

erzetkazabezpieczenia-krzewów- wygrodzenieA-20151128-132643

INNE ZALECENIA.

 1. Prowadząc roboty w okresie od 01 marca do 15 października należy sprawdzić teren budowy pod kątem występowania i gniazdowania ptaków – gęste krzewy iglaste i liściaste sprzyjają gniazdowaniu. W przypadku stwierdzenia gniazdowania należy uzyskać zezwolenie na odstępstwo od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych.
 2. Wykopy należy zasypywać warstwowo zagęszczając każdą kolejną warstwę. Wierzchnią warstwę grubości 30 cm należy uzupełnić ziemią urodzajną (humusem) z dużą zawartością materii organicznej. Warstwa ta ma ułatwić odbudowę uszkodzonych systemów korzeniowych drzew i krzewów oraz stanowić podłoże do wykonania nasadzeń uzupełniających i obsiewu trawników.
 3. Okresy długotrwałej suszy mogą być groźne dla drzew w odsłoniętymi systemami korzeniowymi. Należy drzewa te podlewać w upalne dni dwa razy dziennie.
 4. Zaleca się wykorzystanie mini koparki w celu ograniczenia zniszczeń zieleni.
 5. Wszystkie prace należy wykonywać pod nadzorem Inspektora Nadzoru Prac w Terenach Zieleni.

ERZETKA OGRODY RZESZÓW. Inwentaryzacje, rewaloryzacje, gospodarka drzewostanem, nadzory prac w terenach zieleni.

Witaj, Jesteśmy Architektami Krajobrazu i zawodowo zajmujemy się profesjonalnym projektowaniem i zakładaniem ogrodów na terenie Rzeszowa i Podkarpacia. Proponujemy rozwiązania kompleksowe dostosowane do Twoich potrzeb, wymagań i preferencji, a jednocześnie estetyczne, trwałe i przede wszystkim funkcjonalne. Zapraszamy. Rafał Szela

Leave a reply